Đại Tần Đế Quốc: Quật Khởi (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Lịch sử

Tần vương cầm quyền không lâu, các nước đã triển khai chiến tranh. Lợi dụng thời cơ, Tần quốc tấn công Ngụy quốc. Tình thế hết sức có lợi cho nước Tần, từ đó Tần quốc trở nên mạnh nhất.

Đạo diễn: Đinh Hắc

Gởi đánh giá Tìm phim online

Tần vương cầm quyền không lâu, các nước đã triển khai chiến tranh. Lợi dụng thời cơ, Tần quốc tấn công Ngụy quốc. Tình thế hết sức có lợi cho nước Tần, từ đó Tần quốc trở nên mạnh nhất.

大秦帝国之崛起