Bài viết: Bấm Máy

Chris Pratt cho biết Vệ Binh Dải Ngân Hà phần 3 sẽ được khởi quay

Chris Pratt thông báo chính thức thời gian Vệ Binh Dải Ngân Hà phần 3 được bấm máy!

Kunnie    14:00 - 03/06/2018