Bài viết: Rating

Rating "Hotel Del Luna" chạm mốc 2 chữ số với tập 10

Yeo Jin Goo ôm chặt IU dưới cây ngàn năm nở rộ tuyệt đẹp, rating “Hotel Del Luna” chạm mốc 2 chữ số

Thích Ăn Hành    11:03 - 12/08/2019   

Hotel Del Luna tăng cao rating sau khi IU - Yeo Jin Goo chia xa

IU dời khách sạn đi nơi khác trả tự do cho Yeo Jin Goo, rating “Hotel Del Luna” lại tăng vùn vụt

Thích Ăn Hành    13:37 - 05/08/2019   

10 drama Hàn lên sóng đài cáp đạt rating cao nhất từ trước đến nay

Điểm danh 10 drama Hàn lên sóng đài cáp đạt rating cao nhất từ trước đến nay: Hạng 1 gây bất ngờ lớn

Thích Ăn Hành    09:10 - 03/08/2019   

Shin Se Kyung và Cha Eun Woo lại giúp rating phim mới tăng đều

Rating “Rookie Historian Goo Hae Ryung” tăng, Shin Se Kyung - Cha Eun Woo tiến triển tình cảm

Thích Ăn Hành    11:45 - 01/08/2019   

Xem thêm