x

Đăng nhập

Comming soon...

Michael Berry Jr.

Michael Berry Jr.: Quá trình Sara hồi phục cũng chính là lúc cô bị quỷ dữ xâm chiếm. Toàn bộ thời lượng phim là cả một cuộc đấu tranh của cô nhằm thoát khỏi chúng.