x

Đăng nhập

Comming soon...

Defendant

Defendant: Những nhân vật này đã làm đủ mọi việc xấu, thậm chí “xuống tay” không ngần ngại chỉ để đạt được mục đích của mình.