x

Đăng nhập

Comming soon...

Ryu Seung Ryong

Ryu Seung Ryong: Khởi Nguồn Đại Dịch không phải là tiền truyện và cũng không có bất kỳ yếu tố nào liên quan đến Train To Busan như mọi người đã đề cập.