x

Đăng nhập

Comming soon...

Trạng Tí

Trạng Tí: Sau 4 ngày, Chuyện Ma Gần Nhà thu được 53 tỷ đồng, Bẫy Ngọt Ngào cũng không kém khi xấp xỉ 25 tỷ đồng doanh thu. Mùa phim Tết mới thực sự là đây.