x

Đăng nhập

Comming soon...

Giang Sơ Ảnh

Giang Sơ Ảnh: Trong 4 đề cử thanh y thế hệ mới, Nhiệt Y Trát là danh xứng với thực, còn Giang Sơ Ảnh, Đồng Dao và Đồng Lệ Á làm “thanh y tư bản” thì chuẩn hơn.