x

Đăng nhập

Comming soon...

Lưu Học Nghĩa

Lưu Học Nghĩa: Làm người nhất định phải có tham vọng nhưng tham vọng phải thông minh chứ còn ngu dốt còn hèn mọn như Vu Hoán thì flop là đúng rồi.