x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Nhã Khâm

Trương Nhã Khâm: Làm người nhất định phải có tham vọng nhưng tham vọng phải thông minh chứ còn ngu dốt còn hèn mọn như Vu Hoán thì flop là đúng rồi.